*1 Allmänt

Din avtalspartner för alla beställningar inom ramen för produkter via denna sida är Majjigt.se™.

Samtliga leveranser från Majjigt.se™ till kunderna sker på basis av nedanstående allmänna köp- och leveransvillkor. Dessa ligger till grund för alla erbjudanden och avtal mellan Majjigt.se™ och kunden och anses godkända för samtliga affärsöverenskommelsers varaktighet. Motstridiga eller avvikande villkor från köparens sida är bara bindande om Majjigt.se™ skriftligt har godkänt dessa.

*2 Ansvar för webberbjudande

Majjigt.se™ är ensam ansvarig för samtliga artiklar och design som erbjuds på denna webbplats.

*3 Ingång av avtalet

De erbjudanden som finns på webbplatsen utgör en icke bindande uppmaning till kunden att beställa hos Majjigt.se™.

Genom att skicka iväg det ifyllda beställningsformuläret på Internet lämnar kunden ett bindande erbjudande om att sluta ett köp-/ tillverkningsavtal med Majjigt.se™.
Majjigt.se™ skickar därefter en beställningsbekräftelse till kunden via e-post och granskar om erbjudandet rättsligt och faktiskt är genomförbart, särskilt vad gäller en möjlig överträdelse mot tredje parts immateriella rättigheter. Beställningsbekräftelsen innebär inte att erbjudandet har antagits, utan skall bara informera kunden om att beställningen har inkommit till Majjigt.se™.
Detaljerna i beställningen kan även ses online i användarprofilen under ”Visa order” på www.majjigt.se.

Majjigt.se™ förbehåller sig rätten att avvisa inkomna beställningar inom den lagstadgade tidsfristen, om det inom ramen för beställningsprocessen blir känt eller misstanke uppstår om att rättigheter som tredje part har eller rättsliga bestämmelser skadas på grund av en design eller mönsterdesign.

Avtalet ingås med förbehåll för fullständig leverans i rätt tid. Detta förbehåll gäller inte vid kortfristiga leveransstörningar eller om Majjigt.se™ är ansvarigt för att leveransen inte har genomförts, i synnerhet om Majjigt.se™ underlåter att utföra en likvärdig ersättningsaffär i rätt tid. Kunden informeras omedelbart om att tjänsten inte är tillgänglig. Om kundens motprestation är utförd, så kommer denna att ersättas.

*4 Leverans

Leveransen betalas av kunden, såvida ej den enbara beställningen övergår summan 1200 kr, då frakten blir fri.
Dessutom kan leveransen vara kostnadsfri för kunden, om denne använder en giltig rabattkod i varukorgen, eller tillämpar valen ‘Lokal leverans‘ eller ‘Avhämtning‘.

Leveransen sker som regel inom tre veckor efter att kunden har fått beställningsbekräftelsen, men vi gör självklart alltid vårt bästa att leverera fortare. Detta då produkten du beställer, designas och skapas vid beställning. Vi sitter inte på ett lager. Leveransdatum och leveranstid är bara bindande om de har bekräftats som sådana uttryckligen och skriftligt av Majjigt.se™.

Leverans sker inom Sverige. Om leverans önskas till annat land kontakta vår kundservice.

Leveransen görs av ett leveransföretag som väljs av Majjigt.se™. Kunden får betala en portokostnad som beror på beställningsvärdet, vikten och platsen som varan skall levereras till. Aktuella leveranspriser finns på www.posten.se.

Om det undantagsvis inte går att leverera inom den under nämnda fristen på tre veckor efter avtalets ingång, så informerar Majjigt.se™ kunden om detta senast i samband med fristens utgång utan dröjsmål i skriftlig form. Kunden har sedan en hävningsrätt som han eller hon måste utöva utan dröjsmål i skriftlig form.

*5 Priser

För beställare från EU-länder är de angivna priserna slutpriser. De innehåller de förekommande lagstadgade skatterna, särskilt moms. Leveranskostnader faktureras separat och redovisas separat på fakturan. Avgörande är leveransadressen.

För beställare utanför EU är alla angivna priser nettopriser. Avgörande är leveransadressen. Om moms skall betalas enligt de rättsliga bestämmelserna i mottagarlandet så betalas den i samband med att varan mottas. Dessutom kan importtullar uppkomma som beställaren måste betala i samband med att varan mottas.

Kunden står för leveranskostnader, som kan bero på beställningsvärdet och platsen som varorna skall levereras till. Aktuella leveranskostnader finns på www.majjigt.se.

Köppris och leveranskostnader förfaller till betalning direkt utan avdrag.

*6 Betalning

Kunden väljer om betalningen skall göras genom direktdebitering eller annan betalningsmetod. Majjigt.se™ förbehåller sig rätten att begränsa valmöjligheterna bland betalningsmetoderna som en kund kan välja, beroende på beställningsvärde, leveransregion eller andra objektiva kriterier.

Om den betalningsmetod som kunden valt inte går att genomföra trots avtalsenligt genomförande från Majjigt.se™ sida, i synnerhet då en debitering av kundens konto inte är möjlig på grund av bristande täckning på kontot eller att felaktig information har angetts, skall kunden ersätta Majjigt.se™ eller en tredje part som har anlitats för genomförandet för de merkostnader som därmed har uppstått.

  • Majjigt.se™ har rätt att använda sig av tjänster av en pålitlig tredje part vid genomförandet av betalningen:
    Vid en betalningsförsening av kunden får Majjigt.se™ överlåta sina fordringar till ett inkassoföretag och överlåta de personuppgifter som är nödvändiga för att betalningen skall kunna genomföras till denna tredje part.
  • Om tredje part är inblandad i genomförandet av betalningen ses betalningen som genomförd i förhållande till Majjigt.se™ först när beloppet i enlighet med avtalet har ställts till tredje parts förfogande, så att tredje part obegränsat kan förfoga över det.

*7 Äganderättsförbehåll

Varan förblir Majjigt.se™ egendom tills betalning gjorts av de fordringar som tillkommer Majjigt.se™. Om kunden är en näringsidkare, i lagens mening, förbehåller sig Majjigt.se™ äganderätten till alla levererade varor tills alla betalningar från affärsrelationen har fullföljts.

Kunden är förpliktad att behandla varan varsamt tills äganderätten överförts till honom eller henne.

*8 Returer

Om köparen/kunden mot förmodan ej vill ha varan eller produkterna, som köparen beställt och fått levererat, kan kunden inom 14 dagar efter skickat emballage, returnera varorna till Majjigt.se™.
Dock står kunden för returkostnader, samt ansvarar för varan fram till att den återkommit till Majjigt.se™.
Detta görs smidigast och bäst genom att kräva kvitto vid inlämning till Posten.

*9 Garanti

Uppgifter, teckningar, illustrationer, teknisk information, vikt- och måttuppgifter och kravspecifikationer som finns i broschyrer, kataloger, rundskrivelser, annonser eller prislistor har ett rent informativt syfte. Majjigt.se™ garanterar inte att dessa uppgifter stämmer. Beträffande leveransens sort och omfattning är endast de uppgifter som finns i beställningsbekräftelsen avgörande.

Om det föreligger ett fel enligt garantiförpliktelsen, har kunden rätt att inom ramen för de rättsliga bestämmelserna kräva att felet åtgärdas, kräva att få en felfri vara, upphäva avtalet eller sänka köppriset.

Vid returer på grund av fel står Majjigt.se™ också för portokostnaderna.

Datakommunikationen via Internet kan med den nuvarande tekniken inte garanteras vara felfri och/eller alltid tillgänglig. Majjigt.se™ ansvarar därför inte för en stadigvarande och oavbruten tillgänglighet till denna webbplats.

Kundens anspråk från garantin förutsätter att kunden, om han eller hon är en näringsidkare, fullgör sina skyldigheter enligt köplagen.

Preskriptionstiden för garantianspråk på den levererade varan är två år från det att varan mottagits. Om kunden är näringsidkare så är preskriptionstiden ett år.

*10 Ansvarsbegränsning

Majjigt.se™ ansvar rättar sig i övrigt efter de rättsliga bestämmelserna om dessa allmänna köp- och leveransvillkor inte fastställer något annat. För skadestånd har Majjigt.se™, oavsett av vilken rättsgrund, obegränsat ansvar endast vid uppsåt och grov vårdslöshet. Dessutom ansvarar Majjigt.se™ vid enkel vårdslöshet för förluster orsakade av skador på hälsan, kroppsskador eller dödliga skador. Vid enkel vårdslöshet och brott mot en väsentlig avtalsskyldighet är Majjigt.se™ ansvar begränsat till ersättning av vanligt förekommande skador som är möjliga att förutse. Ansvaret enligt produktansvarslagen påverkas inte av de ovannämnda bestämmelserna.

Om ett ansvar för Majjigt.se™ i dessa allmänna köp- och leveransvillkor är uteslutet eller begränsat, gäller detta också för det personliga skadeståndsansvaret för Majjigt.se™ anställda, arbetstagare, medarbetare, vikarier och assistenter.

*11 Information och ytterligare upplysningar om hävningsrätten hos Majjigt.se™

Hävningsrätt

Kunden kan upphäva sin avtalsförklaring inom 14 dagar utan att ange skäl i skriftlig form (t.ex. brev, fax, e-post) eller, om kunden har mottagit varan före fristens utgång, genom att skicka tillbaka varan. Fristen börjar med att denna information mottas i skriftlig form, dock inte före mottagandet av varan hos mottagaren (inte före mottagandet av den första delleveransen vid återkommande leverans av likartade varor) och inte heller innan vi har uppfyllt vår informationsskyldighet. För iakttagande av hävningsfristen räcker det att upphävandet eller varan skickas iväg i rätt tid. Upphävandet skickas till via e-post till: info@majjigt.se eller till:

Majjigt.se™

Norrgården 36
SE-186 44 Vallentuna

Följder av upphävandet

Vid ett giltigt upphävande ska båda parters prestationer återbäras i sin helhet och i förekommande fall uppburen vinst utges (t.ex. ränta). Om kunden inte alls eller bara delvis eller endast i försämrat skick kan lämna tillbaka till Majjigt.se™ vad kunden har mottagit och utge uppburen vinst (t.ex. fördelar av användningen), måste kunden betala ersättning till Majjigt.se™. För försämringen av varan och för uppburen vinst behöver kunden endast betala ersättning om vinsten eller försämringen beror på en hantering av varan som går utöver kontrollen av egenskaperna och funktionen. Med ”kontroll av egenskaperna och funktionen” menas det test och prov av den aktuella varan som skulle vara möjligt och brukligt i en butik. Majjigt.se™ står risken för varor som kan skickas tillbaka med paket. Kunden får stå för de regelmässiga kostnaderna för returen om den levererade varan motsvarar den beställda och om priset på den vara som ska skickas tillbaka inte överstiger ett belopp på 350 SEK eller om kunden vid ett högre pris på varan vid tiden för upphävandet ännu inte har utfört motprestationen eller gjort en avtalsenlig delbetalning. I annat fall är returen gratis för kunden. Varor som inte kan skickas med paket hämtas hos kunden. Skyldigheter till återbetalning måste uppfyllas inom 30 dagar. Fristen börjar för kunden när kunden skickar tillkännagivandet av upphävandet och för Majjigt.se™ när vi mottar det.

Hävningsrätten gäller inte vid avtal för leverans av varor som tillverkas enligt kundens specifikation eller entydigt anpassas till personliga behov.

Om avtalet upphävs står Majjigt.se™ även för leveranskostnaderna för varan till konsumenten.

*12 Upphovsrätt till tryckmotiv, ansvarsfriskrivning.

Om kunden översänder ett eget motiv eller inverkar på produkten på annat sätt (personlig utformning av text), försäkrar kunden Majjigt.se™ att text och motiv är fria från tredje parts rättigheter. Eventuella brott mot upphovsrätten, personlighetsrätten eller namnrätten belastar i detta fall helt och hållet kunden. Kunden försäkrar även att han eller hon inte skadar någon av tredje parts övriga rättigheter genom individualiseringen av produkten.

Kunden befriar Majjigt.se™ från alla fordringar och anspråk som görs gällande på grund av brott mot sådana rättigheter som tredje part har, om kunden är ansvarig för att en förpliktelse inte har uppfyllts. Kunden ersätter Majjigt.se™ för alla kostnader för försvaret och övriga kostnader som uppstår.

*13 Avvikelser gällande teknik och utformning

Vid uppfyllandet av avtalet förbehåller vi oss uttryckligen avvikelser i jämförelse med beskrivningarna och uppgifterna i våra broschyrer, kataloger och övrigt skriftligt och elektroniskt underlag beträffande materials beskaffenhet, färg, vikt, mått, design eller liknande kännetecken, om dessa är rimliga för beställaren. Rimliga skäl till ändringar kan följa av vanliga variationer och tekniska produktionsprocesser.

*14 Datasäkerhet

Majjigt.se™ behandlar kundens personuppgifter utifrån ändamålet och enligt de rättsliga bestämmelserna. De personuppgifter som angetts vid beställningen av varor (till exempel namn, e-postadress, adress, betalningsinformation) används av Majjigt.se™ för att genomföra avtalet. Dessa uppgifter behandlas konfidentiellt av Majjigt.se™ och överlämnas inte till tredje parter som inte är inblandade i beställnings-, leverans- och betalningsprocessen. Kunden har rätt att på begäran gratis få information om de personuppgifter som Majjigt.se™ har sparat om honom eller henne. Dessutom har kunden rätt att korrigera felaktiga uppgifter, spärra och ta bort sina personuppgifter, om ingen lagstadgad skyldighet att lagra uppgifter står i vägen.

*15 Laga domstol– leveransort – lagval

Leveransort för samtliga leveranser är Majjigt.se™ huvudkontor i Vallentuna.

Om tvist skulle uppstå mellan kunden och Majjigt.se™ som inte går att lösa genom förlikning skall denna, oavsett om kunden är privatperson, näringsidkare eller annan juridisk person enligt lagens mening, lösas vid Stockholms tingsrätt.

Avtalet enligt dessa allmänna köp- och leveransvillkor lyder uteslutande under Svensk lagstiftning.

Om enstaka bestämmelser i dessa allmänna köp- och leveransvillkor skulle vara utan verkan eller strida mot rättsliga bestämmelser, så påverkas inte avtalet i övrigt.